-= Договір оферти =- 


Версія від 25-04-2017 року.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

м. Бровари 2018 рокуЦей Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг Приватним підприємством „ВЕБ-СВІТ”.

Цей договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

Терміни, що використовуються в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, наведені нижче. Інші терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, передбачені в чинному законодавстві України.

У цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг терміни вживаються у такому значенні:Публічний договір - правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг на умовах оплати, укладений між Оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов.

Публічна оферта - пропозиція Оператора, адресована необмеженому колу осіб укласти з ним Договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

Оператор - Приватне підприємство „ВЕБ-СВІТ”, що створене та зареєстроване відповідно до законодавства України, включене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації України від 13.05.2010 року № 218.

Абонент - фізична або юридична особа, що уклала з Оператором Договір.

Акцепт - повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Договір - цей публічний договір про надання телекомунікаційних послуг, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом прийняття Абонентом пропозиції Оператора укласти Договір шляхом виконання дій, передбачених умовами цього Договору.

Заява на приєднання до Договору - це документ, яким фізична або юридична особа підтверджує факт прийняття публічної пропозиції про приєднання до Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами.

Послуги - послуги доступу до мережі Інтернет, які надаються Оператором Абонентам у відповідності до даного Договору та Тарифних планів Оператора.

Додаткові сервіси - послуги чи роботи, які можуть надаватися Абоненту окремо від Послуги згідно з чинними Тарифними планами.

Сайт Оператора (Сайт) - сайт Оператора в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: www.brovis.net.ua.

Мережа Оператора - сукупність майна і споруд зв'язку Оператора, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.

Первинний платіж - платіж за організацію підключення до мережі Оператора для надання Абоненту замовлених ним Послуг, який має сплачуватися Абонентом після укладення Договору при замовленні Абонентом відповідного набору телекомунікаційних послуг згідно обраного Тарифного плану. Розмір, порядок та строки оплати Первинного платежу залежить також від типу підключення та визначається у Тарифних планах Оператора.

Черговий попередній платіж - платіж, що сплачується Абонентом на рахунок Оператора за користування замовленими ним Послугами до моменту фактичного використання раніше внесеного Первинного платежу та вноситься як передоплата за наступний період користування Послугами згідно обраного Тарифного плану, або у випадку вичерпання коштів на рахунку Абонента.

Особистий кабінет - веб-сторінка на Сайті Оператора, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Крім того, на цій сторінці можуть здійснюваться замовлення Абонентом конкретних Послуг та вибір Абонентом Тарифного плану на Послуги, що замовляються, зміна Тарифного плану, а також розміщуються спеціальні повідомлення Оператора для Абонента.

Тарифний план - сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг, терміни надання та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, тип та термін підключення та інша інформацію, які затверджуються Оператором самостійно, та оприлюднюються на Сайті Оператора.

Сторона - Оператор або Абонент в залежності від контексту.

Сторони - Оператор та Абонент.

Приміщення Абонента - приміщення, яке належить Абоненту на праві власності або використовується Абонентом на іншій правовій підставі.

Активація Послуг - виконання Оператором дій, що надають Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг.

Особовий рахунок - рахунок в автоматизованій системі розрахунків Оператора, на якому фіксуються платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

Баланс особового рахунку - різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається баланс Особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається баланс особового рахунку; інша сума - складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку.

Точка демаркації - точка розмежування відповідальності Оператора і Абонента при наданні Послуг, якою є порт на телекомунікаційному обладнанні Оператора.

Розрахунковий період - період надання Послуг, що визначений для обраного Абонентом Тарифного плану, протягом якого здійснюється списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента в розмірі всіх платежів, передбачених обраним(и) Абонентом Тарифним(и) планом(нами) за всі замовлені та активовані Послуги, що мають надаватись протягом такого періоду.

Загроза Безпеці Мережі Оператора – свідомі чи несвідомі дії Абонента, дії програмних засобів чи вплив Обладнання Абонента, що ставлять під загрозу надання Послуги Абонентам Оператора.

IP-адреса, МАС – унікальні реквізити, які ідентифікують обладнання Абонента в мережі Оператора.

Логін – ім’я користувача в мережі Оператора.

Пароль- набір секретних цифр та букв.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.Цей Договір розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ №720 від 09.08.2005 р. та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ №624 від 29.11.2012 р., Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про захист персональних даних», інших актів законодавства.

1.2.Цей Договір регулює відносини з приводу надання Оператором Абонентам Послуг та Додаткових сервісів. Послуги надаються Абоненту за технологією Ethernet за протоколом IP версії 4. Оператор має право без попередження обмежувати чи змінювати роботу деяких сервісів чи протоколів, якщо такі обмеження необхідні для уникнення Загрози Безпеки Мережі Оператора. Зокрема обмежуються діапазони 136-139 та 444-447 протоколів tcp та udp.

1.3.Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Абонента на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.4.Даний Договір не може бути укладений: якщо вік Абонента-фізичної особи молодший, ніж 18 років, або Абонент у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним); Абонент має заборгованість перед Оператором за раніше укладеними Договорами на телекомунікаційні послуги; Абонент не виконує вимог Оператора з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому даним Договором, Законом України «Про телекомунікації» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини за даним Договором.

1.5.Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Абонента та Оператора. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами. Відповідно, Абонент, який підписав Заяву про приєднання до Договору (Додаток №1 до Договору) вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору. Договір також вважається погодженим та укладеним Абонентом шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про повну та безумовну згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Оператором умовах, є підтвердження такої згоди Абонентом в Особистому кабінеті, та/або оплата Абонентом замовлених Послуг.

Для осіб, які до моменту публічного розміщення даного Договору на сайті вже користувалися Послугами Оператора, підтвердженням повної й беззастережної згоди (акцепту) умов даного Договору є подальше користування й оплата Послуг Оператора. З моменту оплати Послуг Оператору після публічного розміщення Договору на сайті, особа автоматично приймає умови цього Договору.

1.6.Оператор здійснює додаткову перевірку наданої Абонентом заяви про приєднання до Договору, надходження Первинного платежу на поточний рахунок Оператора/надання підтвердження оплати Абонентом виставлених Оператором рахунків. У випадку, якщо під час перевірки будуть виявлені недоліки, суперечності або інші порушення, Оператор має право пред’явити Абоненту вимоги щодо їхнього усунення. Якщо останнє не буде виконане, Оператор має право відмовити Абоненту в укладенні Договору.

1.7.Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід'ємною складовою частиною Договору.

1.8.Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

1.9.Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Оператором з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Оператора. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.7.2 цього Договору, протягом 7 (семи) календарних дні з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

1.10.При внесенні змін до цього Договору, Оператор розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Оператор не зобов'язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Оператор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Оператора поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

1.11.У разі, якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать умовам цього Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

1.12.Обов'язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

1.13. З Тарифними планами на Послуги що надаються Оператором, які є невід’ємними частинами даного Договору Абонент може ознайомитися на Сайті Оператора.

1.14.Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (публікації) на сайті Оператора.

1.15.На письмову вимогу Абонента Оператор надає йому завірений печаткою Договір у паперовій формі.

1.16.Одержати необхідну консультацію щодо виконання даного Договору Абоненти можуть за адресою: вул. Я.Мудрого (Кірова), 88, м. Бровари, Київська обл, або за телефоном: 050 356-54-77.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Абонент має право:

2.1.1.Своєчасно отримувати Послуги встановленої якості.

2.1.2.Безоплатно отримувати від Оператора вичерпну та достовірну інформацію про Послуги, що надаються ним у відповідності до умов Договору.

2.1.3.Вимагати цілодобового надання Послуг в межах Тарифного плану.

2.1.4.При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором, відповідно до умов Тарифних планів.

2.1.5.Змінювати логін та пароль на своїй особистій сторінці на сайті Оператора, використовувати свої логін та пароль. Усю відповідальність за здійснені зміни несе Абонент.

2.1.6.Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов'язані з отриманням Послуг.

2.1.7.Відмовитися від подальшого користування Послугами Оператора та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором та/або умовами Тарифних планів.

2.1.8.На захист персональних даних, які надає Абонент під час оформлення Заяви про приєднання до Договору.

2.1.9.Направляти на розгляд Оператору письмові заяви, пропозиції та скарги.

2.1.10.Має право замовити Додаткові сервіси або відмовитись від них. Замовлення Додаткових сервісів здійснюється тільки за наявності технічниї можливості у Оператора, наявності коштів на особовому рахунку Абонента в сумі, достатній для оплати Додаткових сервісів, що замовляються, і оплати отримання Послуги до кінця розрахункового періоду.

2.1.11.На розірвання Договору в порядку передбаченому даним Договором.

2.1.12.Абонент має інші права, передбачені Законом України «Про телекомунікації» та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють правовідносини за даним Договором.

2.2. Абонент зобов’язується:

2.2.1.При отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ № 720 від 09.08.2005 р., а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів.

2.2.2.Забезпечувати доступ персоналу Оператора та його технічним представникам в Приміщення Абонента для виконання Оператором Активації Послуг, інших своїх обов'язків, та перевірки дотримання Абонентом своїх обов'язків за Договором.

2.2.3.Систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особового кабінету Абонента. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особистого кабінету Абонента. Абонент не має право пред’являти Оператору претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що опубліковується для нього.

2.2.4.Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення обладнання Абонента, проведення Оператором кабелів та виконано підключення до Послуг.

2.2.5.Для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні обладнання.

2.2.6.Приймати необхідні заходи по захисту власного обладнання від дії шкідливого програмного забезпечення, перешкоджати розповсюдженню спама та шкідливого програмного забезпечення з його обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та з урахуванням положень Договору.

2.2.7.Своєчасно здійснювати оплату Послуг та/або Додаткових послуг згідно з встановленим порядком розрахунків у Тарифному плані. Абонент зобов’язується сплачувати Черговий попередній платіж до моменту фактичного використання раніше внесеного Первинного платежу.

2.2.8.Повідомляти Оператора про відсутність Послуг, в тому числі внаслідок пошкодження Мережі Оператора або збою обладнання Оператора.

2.2.9.У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов'язаний прийняти таке обладнання за Актом приймання-передачі і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного Тарифного плану. Абонент зобов'язується повернути Оператору отримане обладнання протягом 5 (п'яти) календарних дні з дня припинення дії Договору, або відшкодувати його вартість у випадку втрати або пошкодження.

2.2.10.Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені цим Договором.

2.2.11.Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну відповідальність.

2.2.12.Не допускати використання власного обладнання та інших пристроїв, що забезпечують отримання Послуг, для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Оператора іншими абонентами. Абонент зобов'язується не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію телекомунікаційних послуг у телекомунікаційній мережі Оператора чи нормальне функціонування мережевого устаткування Оператора, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку, не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання Послуг, для надання третім особам телекомунікаційних послуг (зокрема, послуг телефонного зв'язку, передачі даних, послуг з доступу до мережі Інтернет).

2.2.13.Забезпечувати належну конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема, аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів тощо. До такої інформації, належать, зокрема, унікальні логін (login) та пароль (password) Абонента, що використовуються Абонентом для доступу до сторінки Особистого кабінету та до Послуг, номер Особового рахунку Абонента, а також особисті дані Абонента. Абонент несе всі ризики, пов' язані із використанням такої інформації з обмеженим доступом третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов'язані із цим збитки, завдані йому самому, Оператору, іншим особам.

2.2.14.Без погодження з Оператором не передавати права та обов’язки за цим Договором іншим юридичним чи фізичним особам, не використовувати Послугу для надання її третім особам, у будь-якому випадку всі зобов’язання за даним Договором перед Оператором несе Абонент.

2.2.15. Не менш ніж протягом 10 днів письмово повідомляти Оператора про зміну юридичної та фактичної адреси, викрадення або втрату установчих документів або печатки, припинення діяльності чи банкрутство (але не пізніше, ніж розпочато справу про банкрутство або створено ліквідаційну комісію) або будь-які інші зміни, пов’язанні з наданням Послуг.

2.2.16.Дотримуватись норм чинного законодавства України, що стосується інформації, її передачі та захисту, неприпустимості використання інших мережевих реквізитів.

2.2.17.Абонент має інші обов’язки, передбачені Законом України «Про телекомунікації» та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють правовідносини за даним Договором.

2.3.Абоненту забороняється:

2.3.1.Використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати мережеві ідентифікатори, використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори.

2.3.2.Замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам.

2.3.3.Вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших абонентів телекомунікаційних послуг або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.

2.3.4.Брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента мережі Інтернет.

2.3.5.Порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет.

2.3.6.Встановлювати обладнання та використовувати Послуги в цілях, пов'язаних із здійсненням Абонентом підприємницької діяльності у сфері надання телекомунікаційних послуг (перепродажу телекомунікаційних послуг за цим Договором).

2.3.7.Здійснювати несанкціонований доступ до Послуг.

2.3.8.Відправляти мережею Інтернет інформацію, яка за своїм змістом суперечить вимогам чинного законодавства.

2.3.9.Використовувати Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську гідність, пропагують насильство та екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі.

2.3.10.Пересилати, публікувати, передавати, відтворювати та розповсюджувати будь- яким способом за допомогою Послуг програмне забезпечення та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності, без дозволу власника або його уповноваженого представника.

2.3.11.Використовувати для отримання Послуг обладнання та програмне забезпечення, не сертифіковане належним чином на території України.

2.3.12.Використовувати Інтернет для розповсюдження непотрібної одержувачу, незапитаної інформації, спама. Зокрема, неприпустимими є наступні дії:

- масова розсилка попередньо неузгоджених електронних листів (mass mailing); під масовою розсилкою розуміється як надіслання багатьом одержувачам, так і багаточисельне надіслання одному одержувачу; під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, інтернет-мессенджерів та інших подібних засобів особистого обміну інформацією;

- неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі або образливі вирази та пропозиції.

2.3.13.Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, логіни, паролі, номери телефонів тощо) третіх осіб, окрім випадків коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання.

2.3.14.Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, що використовується в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передаванні даних в Інтернет.

2.3.15.Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправці електронних листів за виключенням випадків, коли використання будь-якого ресурсу в мережі Інтернет в явній формі дозволяє анонімність.

2.3.16.Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернет, проведення та участі в мережевих атаках та мережевому зломі, за виключенням випадків, коли атака на мережевий ресурс здійснюється з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу.

2.4. Оператор зобов’язується :

2.4.1 Протягом визначеного Абонентом у Заяві про приєднання до Договору типу підключення у визначений для такого типу термін з моменту фактичного зарахування на Особовий рахунок Абонента повної суми Первинного платежу, визначеного у відповідному рахунку, підключити Абонента до телекомунікаційної мережі відповідно до обраного типу підключення.

2.4.2.Надавати Абоненту Послуги цілодобово (за схемою 24/7/365) згідно з затвердженими НКРЗ та ЦОВЗ граничними нормативними рівнями показників якості. Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.

2.4.3. Якісно надавати Абоненту оплачені ним Послуги відповідно до цього Договору.

2.4.4.Надавати Абоненту вичерпну інформацію, необхідну для укладення та виконання умов Договору.

2.4.5. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті Оператора або у інших засобах масової інформації не пізніше, ніж за сім календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента.

2.4.6. Повідомляти Абонента на сайті Оператора про проведення профілактичного обслуговування устаткування що може спричинити тимчасове обмеження надання Послуг не менш ніж за 24 (двадцять чотири) години до його проведення із зазначенням дати початку та закінчення робіт.

2.4.7. На вимогу Абонента надавати інформацію про ліцензії Оператора на право обслуговування Мережі Оператора, режим роботи підприємства Оператора, умови та порядок надання основних та Додаткових сервісів (що надаються Оператором), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг.

2.4.8. Перевіряти та за наявності виявлення усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом трьох діб з моменту письмового звернення Абонента про припинення чи перебої у наданні Послуг (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення).

2.4.9. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Оператором телекомунікаційних послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов'язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Оператора, Оператор в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання телекомунікаційних послуг.Замінити Абоненту модем та/або інше телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалося Абоненту) у разі виходу його з ладу не з вини Абонента або третіх осіб. Заміна повинна бути здійснена у 10-денний строк з моменту отримання від Абонента заяви про заміну обладнання. Якщо буде встановлено, що обладнання вийшло з ладу з вини Абонента, Оператор повинен здійснити заміну обладнання протягом 10 календарних днів з моменту оплати Абонентом вартості несправного обладнання.

2.4.10. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

2.4.11. Виконувати інші зобов'язання, передбачені Договором та чинним законодавством України.

2.4.12. Оператор має інші обов’язки, передбачені Законом України «Про телекомунікації» та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють правовідносини за даним Договором.

2.5. Оператор має право:

2.5.1. Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Оператора і розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі.

2.5.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові сервіси, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові сервіси.

2.5.3.Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Оператор не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов'язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення або обмеження надання Послуг може бути здійснене Оператором без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

2.5.4. Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.

2.5.5.Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов'язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Оператора з Абонентом.

2.5.6.У безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

2.5.7.Здійснювати запис телефонних розмов між Оператором та Абонентом при зверненнях Абонента до Оператора з метою виконання Договору, пред'явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги, та використовувати такі записи згідно з чинним законодавством України.

2.5.8.Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента на Сайті Оператора та у Особовому кабінеті Абонента.

2.5.9.Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг.

2.5.10.Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою, додаткові умови підключення та користування Послугами тощо.

2.5.11.Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.

2.5.12.У разі несплати заборгованості чи систематичної несвоєчасної несплати заборгованості за надані Послуги надавати третім особам – потенційним кредиторам Абонента інформацію щодо стану розрахунків за Договором (включаючи його назву/ім’я, прізвище та по батькові, ідентифікаційний код (номер), адресу чи інші дані, зазначені Абонентом при укладенні Договору), а також використовувати таку інформацію з метою формування реєстру боржників, відкритого для таких третіх осіб.

2.5.13. Вимагати відшкодування збитків Оператора, які виникли в зв’язку з порушенням Абонентом умов цього Договору.

2.5.14. Відмовити в подальшому наданні послуг та припинити дію цього Договору, письмово попередивши про це Абонента за сім календарних днів до припинення.

2.5.15. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному у даному Договорі.

2.5.16. Оператор має інші права, передбачені Законом України «Про телекомунікації» та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють правовідносини за даним Договором.

3.ТАРИФНІ ПЛАНИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1.Тарифні плани на всі види Послуг, що надаються Оператором, встановлюються Оператором самостійно.

3.2.Оператор має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, вартість, територію та строк дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

3.3.Тарифні плани та тарифи на будь-які Послуги та Додаткові сервіси можуть бути змінені або скасовані Оператором за умови повідомлення Абонентів про це не менше ніж за сім календарних днів до дати такої зміни або скасування. Така зміна не вважається односторонньою зміною умов даного Договору та не підлягає попередньому погодженню з Абонентом.

3.4.Абоненти здійснюють оплату Послуг та Додаткових сервісів за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем та іншими вказаними Оператором способами з обов’язковим зазначенням у призначенні платежу ідентифікуючих даних Абонента : ПІБ або найменування, адресу, за якою отримуються послуги, № та дату Заяви про приєднання до публічного договору, логін.

3.5.Оператор має право встановлювати розмір одиниці тарифікації Послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації може вказуватися у конкретному Тарифному плані.

3.6.Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший, про що вказується в умовах Тарифних планів.

3.7.Оператор на підставі письмової заяви Абонента має право здійснити перерахування вартості Послуг (якщо таку передбачає Тарифний план), яка нараховувалася за час перерви у наданні Послуг у зв'язку з пошкодженням Мережі Оператора, якщо пошкодження не усунуто у строк, встановлений у п. 2.4.8. цього Договору.

3.8.Стягнення Оператором з Абонента плати за Послуги здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента. Абонент самостійно несе відповідальність за вірність проведених ним платежів.

3.9.Всі оплати Абонентом за Договором здійснюються шляхом внесення Абонентом грошових коштів на свій Особовий рахунок. Грошові кошти мають бути внесені Абонентом на свій Особовий рахунок у розмірі, строки та порядку, що встановлені умовами Тарифних планів.

3.10. Оплата Послуг Оператора здійснюється Абонентом на наступний розрахунковий період методом Чергових попередніх платежів. Сплата коштів за зобов’язаннями Сторін має відбуватися в хронологічному порядку їх виникнення. Розрахунковий період становить термін, визначений для обраного Абонентом Тарифного плану.

У випадку недостатності на Особовому рахунку Абонента коштів, необхідних для початку нового розрахункового періоду згідно з обраним Тарифним планом, Абоненту автоматично відкривається кредитний період на умовах обраного Тарифного плану та строком на 40 (сорок) днів. Протягом даного періоду Абонент має право користуватись Послугами Оператора на умовах визначених Договором та зобов’язаний оплатити вартість суми боргу та Чергового попереднього платежу. У разі відсутності сплати суми боргу та Чергового попереднього платежу після спливу 40 (сорока) днів, Оператор має право призупинити надання Абоненту Послуг на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором.

3.11.Зобов'язання Абонента з оплати Послуг вважається виконаним з моменту обліку Оператором платежів Абонента на його Особовому рахунку.

3.12.Всі платежі Абонента обліковуються на Особовому рахунку тільки після надходження відповідних грошових коштів на поточний рахунок Оператора.

3.13.Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом в національній валюті України.

3.14.У випадку відмови Абонента від усіх замовлених та активованих Послуг, Абонент має право на повернення йому сплачених в порядку передоплати грошових коштів у розмірі позитивного балансу Особового рахунку на дату припинення надання Абоненту Послуг за Договором, якщо інше не передбачено умовами Тарифних планів або Додатками до Договору. Повернення здійснюється за особистим попереднім письмовим зверненням Абонента, що містить паспортні дані та підпис Абонента, направленим або поданим особисто Оператору не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати повернення сплачених Абонентом грошових коштів. Повернення грошових коштів здійснюється у відповідному територіальному управлінні/підрозділі/представництві Оператора (адреси наведені на Сайті Оператора) після спливу зазначеного вище строку особисто Абоненту, за умови пред'явлення ним свого паспорту, або належним чином уповноваженому представнику Абонента, за умови пред'явлення ним нотаріально завіреної довіреності від Абонента на відповідне отримання грошових коштів.

3.15.Якщо на момент припинення надання Послуг за Договором або припинення Договору, незалежно від причини припинення, баланс Особового рахунку Абонента має від'ємне значення, то Абонент зобов'язаний протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту припинення погасити свою заборгованість за Договором. У випадку невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором, Оператор має право звернутись до своїх агентів, консультантів, повірених, адвокатів та адвокатських компаній та/або до суду для стягнення з Абонента суми заборгованості. Для забезпечення можливості безперервного отримання замовлених та активованих Послуг, а також для забезпечення наявності постійної можливості здійснювати замовлення Послуг у будь-який час, Абонент має право вносити на свій Особовий рахунок грошові кошти у розмірі більшому, ніж передбачений Тарифним планом.

3.16.У випадку збільшення Щомісячних платежів в межах затверджених Оператором та обраних Абонентом Тарифних планів, Оператор не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора та у Особистому кабінеті Абонента, та може інформувати Абонента через засоби масової інформації або шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту. Якщо до дати вступу в силу змін, передбачених цим пунктом Договору, Абонент у порядку, передбаченому цим Договором, не відмовився від конкретних Послуг, Тарифний(ні) план(и) на які був(ли) збільшений(ні), або не змінив Тарифний план, із збільшенням якого він не згодний, на інший Тарифний план, то вважається, що Абонент згодний із такими змінами та після вступу змін в силу надання Абоненту таких Послуг продовжується та нарахування Щомісячних платежів за них здійснюється на змінених умовах.

3.17.Під час здійснення розрахунків Абонент та Оператор мають також інші права, передбачені Законом України «Про телекомунікації» та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють правовідносини за даним Договором.

4. ПРИПИНЕННЯ/ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ОПЕРАТОРОМ.

4.1.Оператор має право припинити/призупинити надання Абоненту Послуги на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором.

4.2.Оператор має право призупинити надання Абоненту Послуг у наступних випадках:

4.2.1.при повному вичерпанні коштів на Особовому рахунку Абонента;

4.2.2.при не поповненні Абонентом свого Особового рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах;

4.2.3.у випадку недостатності на Особовому рахунку Абонента коштів, необхідних для початку нового розрахункового періоду згідно з обраним Тарифним планом;

4.2.4.у випадку проведення Оператором Планових робіт;

4.2.5.у випадку передачі Абонентом прав та обов'язків за Договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди Оператора;

4.2.6.у випадку експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та/або обладнання, пристроїв, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після направлення Оператором відповідного попередження Абоненту, Абонент не забезпечив у встановлений у попередженні строк заміну такого обладнання/пристроїв;

4.2.7.у випадку порушення Абонентом одного або декількох своїх зобов'язань за п. 2.2. цього Договору;

4.2.8. в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

4.3.Призупинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 4.2. цього Договору, не звільняє Абонента від обов'язку оплачувати Чергові попередні платежі за такі Послуги протягом всього строку дії Договору, а так само не звільняє Абонента від обов'язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

4.4. Оператор також має право призупинити надання Абоненту Послуг із звільненням Абонента від обов'язку оплачувати Чергові попередні платежі на строк не більше 2 місяців підряд надання Послуг у разі отримання від Абонента письмового повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг. Письмове повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг має бути направлене Абонентом Оператору не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати призупинення надання Послуг.

4.5. Оператор також має право призупинити надання Абоненту Послуг на строк більше 2 місяців підряд, із звільненням Абонента від обов'язку оплачувати Чергові попередні платежі, у випадку отримання відповідного повідомлення від Абонента. Поновлення надання Абоненту Послуг здійснюється Оператором безкоштовно протягом 3 (трьох) робочих днів з повідомленої дати відновлення надання Послуг, якщо строк призупинення становив до 6 (шести) місяців, та на платних умовах як нового підключення згідно обраного Тарифного плану, якщо призупинення становив більше 6 (шести) місяців.

4.6.Оператор припиняє надання Абоненту Послуг:

4.6.1.у випадку відмови Абонента від отримання Послуг, здійсненої в порядку та з дотриманням вимог, що містяться в цьому Договорі;

4.6.2.в інших випадках, передбачених Договором та/або чинним законодавством України.

4.7.Припинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 4.5 цього Договору, не звільняє Абонента від обов'язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

Повторне підключення Абонента до Послуг, надання яких було призупинено/припинено, здійснюється у відповідності до умов Тарифних планів та згідно п. 4.4. та 4.5 цього Договору.

4.8.У випадку, якщо надання Послуг було призупинено з підстав, вказаних у п.4.2.1 - 4.2.3 цього Договору, відновлення надання Послуг відбувається Оператором після відповідного поповнення Абонентом свого Особового рахунку.

4.9.Абонент може особисто, зі своєї електронної сторінки на Сайті Оператора призупинити послугу згідно вибраного Тарифного плану.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1.Відповідальність Оператора.

5.1.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Оператор несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 09.08.2005 року № 720.

5.1.2.З урахуванням інших положень Договору, Оператор відповідає за належне надання Послуг до Точки демаркації (точки розмежування відповідальності Оператора та Абонента).

5.1.3.Оператор не несе відповідальності:

- за прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним Послуг або неможливості їх отримання;

- за якість Послуг при пошкодженнях Абонентського обладнання та/або з'єднувальних ліній Абонента, при збоях програмного забезпечення та обладнання, що не належить Оператору, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором для надання Послуг за Договором;

- за функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

- за відсутність обліку платежу Абонента на його Особовому рахунку у випадку ненадходження даного платежу на поточний рахунок Оператора;

- за забезпечення безпеки Абонентського обладнання та програмного забезпечення Абонента, що використовується ним для отримання Послуг;

- за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора;

- за зміст інформації, що передається його телекомунікаційними мережами;

- за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

5.1.4.Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Оператора і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Оператора по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго, землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування Оператора або неможливості якісного надання своїх Послуг.

5.1.5.Сторона, що потрапила під вплив форс-мажорних обставин, зазначених в пункті 8.1 повинна терміново (не пізніше 5 (п’яти) днів) з моменту їхнього настання повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання рекомендованого листа і надавши відповідні докази. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини не позбавляє від звільнення виконання зобов’язань Договору.

5.1.6. Обставини форс-мажору, визначені цим розділом, повинні бути підтверджені довідкою Торгово-промислової палати України.

5.1.7.Відсутність у Оператора технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.

5.1.8.Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до комп’ютера Абонента Оператором не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно.

5.2. Відповідальність Абонента.

5.2.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 09.08.2005 року № 720.

5.2.2.Абонент зобов’язується використовувати Послугу тільки на законних підставах та не перекладати на Оператора відповідальності за збитки будь-якого виду, понесені Абонентом чи третьою стороною під час використання Послуги Абонентом.

5.2.3.Абонент самостійно відповідає за зміст, достовірність та правомірність розповсюдження інформації, яку передає він або треті особи під його мережними реквізитами з використанням Послуг Оператора.

5.2.4.Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент Оператор не дає ніяких гарантій відносно будь-яких товарів, інформації і послуг, які поставляються або надаються за допомогою мережі Інтернет, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які прямо або побічно отримав Абонент або треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет або неможливості їх використання.

5.2.5.За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, Щомісячні Чергові попередні платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Оператором з Абонента в повному розмірі.

5.2.6.Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1.Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договором та/або чинним законодавством України.

6.2.В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

6.2.1.Незгоди зі зміною Оператором Тарифних планів. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 календарних днів з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про зміну Тарифних планів;

6.2.2.Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Оператора за умови, що кошти на Особовому рахунку Абонента відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Оператора письмово. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору.

6.2.3.Якщо Абонент попередньо оплатив Оператору Послуги і при цьому надав Оператору письмову відмову від отримання таких попередньо оплачених ним Послуг та/або розірвав Договір, внаслідок чого ці Послуги не були надані Абоненту, Оператор повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента. При цьому Сторони Договору обумовили та розуміють, що сума Первинного платежу в жодному разі не повертається Абоненту.

6.3.В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Оператора у будь-якому з наступних випадків:

6.3.1. У разі якщо Абонент протягом 6 (шести) місяців з моменту тимчасового призупинення чи припинення надання Послуг не поповнив свій Особовий рахунок та не подав Заявку на нове підключення обраного Тарифного плану. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважатиметься припиненим у перший день після спливу вказаного 6-місячного строку, а кінцеве обладнання Абонента з цієї дати може бути відключене. У разі наявності на рахунку Абонента залишку коштів, Оператор повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента, якщо інше не встановлено умовами Тарифних планів.

6.3.2. У разі якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Оператор має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 7 календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв'язку.

6.3.3. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п.2.3 цього Договору. При цьому Оператор має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 1 календарний день до розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв'язку. За своїм розсудом Оператор може зазначити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

6.3.4. При припиненні діяльності Оператора з надання Послуг взагалі або у певному регіоні. У такому випадку Оператор попереджає Абонента про припинення дії Договору щонайменше за 3 місяці до дати припинення.

6.3.5. З інших підстав, передбачених у Договорі або у чинному законодавстві України.

6.4.Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.6.3 цього Договору, Оператор повідомляє Абонента будь-яким доступним засобом зв'язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті Оператора, у Особистому кабінеті Абонента тощо.

6.5.Після розірвання Договору Оператор може здійснити демонтаж абонентської лінії.

6.6.Для припинення Договору з власної ініціативи Абонент має право особисто або через уповноваженого представника оформити Додаткову угоду про припинення Договору. Юридичні особи у виняткових випадках можуть надіслати на фірмовому бланку Додаткову угоду про припинення Договору поштою. Заява має бути підписана керівником підприємства та завірена печаткою.

6.7.Припинення Договору не звільняє Абонента від сплати рахунків за надані послуги та сплати остаточного рахунку за послуги, фактично надані в місяці припинення Договору. Остаточний рахунок має бути оплачений у вказані в ньому терміни.

7.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

7.1.У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби Оператора або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім'я та прізвище, а також зворотну адресу. Оператор, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 15-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчити певні дії, Оператор, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

7.2. Оператор надає Послуги й виконує інші обов'язки за даним Договором особисто або із залученням третіх осіб.

7.3.Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Оператора за якість Послуг, додаткові сервіси для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

7.4.Абонент надає згоду Оператору на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7.5. Абонент особисто використовує надані йому Послуги. Передача або надання будь-яких Послуг третім особам з використанням наданих Абонентові Послуг Оператора допускається винятково на підставі окремих письмових угод з Абонентом, що є невід’ємними частинами цього Договору.

7.6. Даний Договір набуває чинності з моменту його публічного розміщення на сайті Оператора.

7.7. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.

7.8. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, зміною прізвища, ім'я або по-батькові Абонента, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 10 (десяти) денний строк повідомити про це один одного.

7.9. Всі інші питання, які випливають з відносин між Оператором та Абонентом і не є врегульованими цим Договором, вирішуються згідно чинного законодавства України.8.РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА.

ПП „ВЕБ-СВІТ”

07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого (Кірова ), 88.

код ЄДРПОУ 36706444,

ІПН 367064410298, № св. 200019461

п/р 26007053134955, Київська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842

Тел. 04594-34-123, 050-356-54-77

Офіс:
(04594)-34-123
050-356-54-77
097-026-18-25
Тех. підтримка:
цілодобово
24/7/365
м. Бровари,
вул. Ярослава Мудрого, 90
Пн-Сб 09:00 - 20:00
Неділя вихідний

Структура
власності

Ми підключаємо до мережі інтернет багатоквартирні будинки, приватні оселі та офісні приміщення в межах міста Бровари та Броварського району (Требухів, Квітневе, Перемога, Калинівка, Красилівка).